English Declarative yes/no Questions as seen through their Czech counterparts

Číslo v edici: 
1/2008
Číslo v periodiku: 
25

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
141-151
ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Kontakt: 
marketa.mala@ff.cuni.cz

Kapitoly v mluvnici:

Abstrakt: 

Anglické zjišťovací otázky s neinvertovaným slovosledem nejsou z hlediska očekávané odpovědi nikdy neutrální. Zatímco v angličtině je tato „předpojatost“ signalizována už příznakovou formou otázky, v češtině se vyjadřuje jinými prostředky. V paralelních překladových textech lze pomocí českých protějšků anglických otázek s formou věty oznamovací poukázat na obdobné gramatické a lexikální prostředky signalizace diskursní funkce v angličtině nebo tam, kde v angličtině takové explicitní prostředky chybí, identifikovat danou funkci.
Článek, který se opírá o paralelní překladové texty projektu InterCorp, ilustruje také další způsob využití tohoto korpusu. Vyjdeme-li z prostředků, které jsme identifikovali v českých překladech anglických tázacích vět s formou věty oznamovací jako markéry diskursních funkcí (iniciální pronominální podmět, částice, konektory, lexikální markéry), a postupujeme-li opačným směrem, z češtiny do angličtiny, nacházíme anglické konstrukce (tázací dovětky, eliptické otázky, souvětí, jejichž věty hlavní fungují jako epistemické modifikátory), které vyjadřují tytéž funkce jako otázky s neinvertovaným slovosledem. Ukazuje se, že anglické zjišťovací otázky se slovosledem věty oznamovací jsou kontextově vázané, mluvčí v nich interpretuje, co vyvodil z předchozího kontextu a apeluje na posluchače, aby jeho závěry potvrdil. Obvykle je přítomen prvek překvapení, nesouhlasu nebo pochyb (epistemická modalita). Tyto otázky mohou nabývat také funkce rady nebo doporučení (deontická modalita).
Použitá metoda je kontrastivní v tom smyslu, že jsou porovnávány prostředky vyjadřování určité funkce ve dvou jazycích. Čeština je ale použita jen jako „prostředník“, díky němuž můžeme v angličtině pozorovat různé prostředky, které slouží k vyjádření dané diskursní funkce.

Bibliografie: 

Baker, M. (1993). ‘Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications andApplications’, in Baker, M., G. Francis and E. Tognini-Bonelli (eds.), Text and Technology. In Honour of John Sinclair, pp. 233-250. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Dušková, L. (1999). ‘Negative Questions in English’, in L. Dušková, Studies in the English Language, pp. 131-43. Prague: Karolinum - Charles University Press.
Dušková, L. (2005). ‘Syntaktická konstantnost mezi jazyky [Syntactic Constancy across Languages]’, Slovo a slovesnost 66, pp. 243-260.
Grepl, M. and P. Karlík (1998). Skladba češtiny [The Syntax of Czech], Prague: Votobia.
Gunlogson, Ch. (2001). ‘Rising Declarative Questions’, Proceedings of the Formal Pragmatics Conference, Berlin. Available from http://semanticsarchive.net/Archive/jM2MjgxM/rdq.pdf Huddleston, R. and G.K. Pullum (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Johansson, S. (2007). Seeing through Multilingual Corpora. On the Use of Corpora in Contrastive Studies.
Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Koshik, I. (2002). ‘A Conversation-analytic Study of Yes/No Questions which Convey Reversed Polarity Assertions’. Journal of Pragmatics 34, pp. 1851-1877.
Malá, M. (2007). ‘Negative Polar Questions in English and Czech’, Proceedings of the 4lh Corpus Linguis tics Conference. Available from http://corpus.bham.ac.uk/corplingproceedings07/paper/48_Paper.pdf Malá, M. (2008). ‘Czech Negative Polar Questions and Their English Counterparts in a Parallel Corpus of Czech and English’, in Sticha, F. and M. Fried (eds.), Grammar and Corpora. Gramatika a korpus 2007. Prague: Academia, pp. 261-270.
Mluvnice češtiny 2 - Tvarosloví [The Grammar of Czech 2 - Morphology] (1986). Prague: Academia. Mluvnice češtiny 3 — Skladba [The Grammar of Czech 3 — Syntax] (1987). Prague: Academia.
Romero, M. (2005). ‘Two Approaches to Biased Yes/No Questions’, in J. Alderete et al. (eds.), Proceedings of the 24'h West Coast Conference on Formal Linguistics, pp. 352-360. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
Sticha, F. (1998). ‘Forms and Meanings in Yes-No Questions (A Contrastive Study of English, French, German and Czech) 1 ’. Lingüistica Pragensia 8, pp. 73-80.
Sticha, F. (1999). ‘Forms and Meanings in Yes-No Questions (A Contrastive Study of English, French, German and Czech) 2’. Lingüistica Pragensia 9, pp. 30-42.
Urbanová, L. (1995). ‘On the Status of Declarative Questions in English Conversation’. Brno Studies in English 21, pp. 59-65.